Menu
Your Cart

Momentálne je predaj korenia pozastavený.

Obchodné podmienky

Toto sú platné obchodné a platobné podmienky pre elektronický obchod spoločnosti Korenie Matej:

cimmes, s.r.o., Slovinská 4, Krompachy 05342,

IČO 482 751 58

DIČ 2120 1225 65

ob. reg. Košice 1, odd.Sro Vlož. č. 37858/V


1. Informácie o tovare.

Tovar je balený vo vzduchotesných plastových obaloch. Každý obal je označený etiketou podľa platných noriem, tzn. názov korenia, zloženie (pri zmesiach), minimálna trvanlivosť, hmotnosť a údaje o výrobcovi. Hlavným dodávateľom tovaru je Ľubomír Šveda, Pospíšilova 281/18, Hradec Králové, 500 03.

2. Objednanie tovaru.

Objednanie tovaru je možné nasledujúcimi spôsobmi:

a/ cez tento elektronický obchod,

b/ telefonicky,

c/ e-mailom na adrese obchod@koreniematej.sk

Všetky objednávky sú pre spoločnosť záväzné. Ceny uvedené v cenníku sú pre spotrebiteľa konečné. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku do 2 dní. Neobávajte sa priamo nás kontaktovať, či e-mailom alebo telefonicky.

3. Dodanie objednaného tovaru.

Objednaný tovar bude zaslaný Slovenskou poštou na dobierku. Pri telefonickej a e-mailovej komunikácii je možné dohodou oboch strán dojednať podmienky dodania individuálne.

4. Ochrana osobných údajov.

Prevádzkovateľ elektronického obchodu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov prehlasuje, že všetky údaje osobného charakteru (meno, bydlisko, tel. číslo a e-mail) sú dôverné a budú použité iba pre interné potreby spoločnosti Korenie Matej. (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru). Osobné údaje nebudú zverejnené a ani inak zneužité.

5. Reklamácia tovaru.

Pokiaľ obdržíte nechcený alebo nekvalitný tovar, máte samozrejme právo tovar reklamovať. Reklamáciu tovaru uskutočnite, prosím, bezodkladne e-mailom, poštou alebo telefonicky (všetky potrebné údaje nájdete v kontakte na spoločnosť). Všetko vyriešime k Vašej spokojnosti. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

6. Záverečné ustanovenia.

Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 1. januára 2011.